Traditional

春日寄懷

世間榮落重逡巡,我獨丘園坐四春。
縱使有花兼有月,可堪無酒又無人。
青袍似草年年定,白發如絲日日新。
欲逐風波千萬裏,未知何路到龍津。

Simplified

春日寄怀

世间荣落重逡巡,我独丘园坐四春。
纵使有花兼有月,可堪无酒又无人。
青袍似草年年定,白发如丝日日新。
欲逐风波千万里,未知何路到龙津。

Pronunciation

chūn rì jì huái

shì jiān róng luò zhòng qūn xún , wǒ dú qiū yuán zuò sì chūn 。
zòng shǐ yǒu huā jiān yǒu yuè , kě kān wú jiǔ yòu wú rén 。
qīng páo sì cǎo nián nián dìng , bái fā rú sī rì rì xīn 。
yù zhú fēng bō qiān wàn lǐ , wèi zhī hé lù dào lóng jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.