Traditional

春日離合詩 二

田家足閑暇。
士友暫流連。
三春竹葉酒。
一曲鹍雞弦。

Simplified

春日离合诗 二

田家足闲暇。
士友暂流连。
三春竹叶酒。
一曲鹍鸡弦。

Pronunciation

chūn rì lí hé shī èr

tián jiā zú xián xiá , shì yǒu zàn liú lián , sān chūn zhú yè jiǔ , yī qū kūn jī xián ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.