Traditional

春日絕句

介亭南畔排衙石,剝蘚剜苔覓舊題。
讀罷南豐數行字,滿山煙雨共淒迷。

Simplified

春日绝句

介亭南畔排衙石,剥藓剜苔觅旧题。
读罢南丰数行字,满山烟雨共凄迷。

Pronunciation

chūn rì jué jù

jiè tíng nán pàn pái yá shí , bāo xiǎn wān tái mì jiù tí 。
dú bà nán fēng shù xíng zì , mǎn shān yān yǔ gòng qī mí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.