Traditional

春日訪客於逆旅及郊寺感而有賦

底事經年客帝鄉,風光淡沱日初長。
野歌作氣老猶壯,花氣撩人醒亦狂。
店壁拂麈尋舊字,寺樓極目送斜陽。
告歸不過殘春事,杜曲桑麻亦未荒。

Simplified

春日访客于逆旅及郊寺感而有赋

底事经年客帝乡,风光淡沱日初长。
野歌作气老犹壮,花气撩人醒亦狂。
店壁拂麈寻旧字,寺楼极目送斜阳。
告归不过残春事,杜曲桑麻亦未荒。

Pronunciation

chūn rì fǎng kè yú nì lǚ jí jiāo sì gǎn ér yǒu fù

dǐ shì jīng nián kè dì xiāng , fēng guāng dàn tuó rì chū cháng 。
yě gē zuò qì lǎo yóu zhuàng , huā qì liāo rén xǐng yì kuáng 。
diàn bì fú zhǔ xún jiù zì , sì lóu jí mù sòng xié yáng 。
gào guī bù guò cán chūn shì , dù qū sāng má yì wèi huāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.