Traditional

春早得雨

稻陂方渴雨,蠶箔卻憂寒。
更有難知處,朱門惜牡丹。

Simplified

春早得雨

稻陂方渴雨,蚕箔却忧寒。
更有难知处,朱门惜牡丹。

Pronunciation

chūn zǎo dé yǔ

dào bēi fāng kě yǔ , cán bó què yōu hán 。
gēng yǒu nán zhī chǔ , zhū mén xī mǔ dān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.