Traditional

春晚侍宴麗正殿探得開字

聖政惟稽古,賓門引上才。
坊因購書立,殿為集賢開。
髦彥星辰下,仙章日月回。
字如龍負出,韻是鳳銜來。
庭柳餘春駐,宮鶯早夏催。
喜承蕓閣宴,幸奉柏梁杯。

Simplified

春晚侍宴丽正殿探得开字

圣政惟稽古,宾门引上才。
坊因购书立,殿为集贤开。
髦彦星辰下,仙章日月回。
字如龙负出,韵是凤衔来。
庭柳馀春驻,宫莺早夏催。
喜承芸阁宴,幸奉柏梁杯。

Pronunciation

chūn wǎn shì yàn lì zhèng diàn tàn dé kāi zì

shèng zhèng wéi jī gǔ , bīn mén yǐn shàng cái 。
fāng yīn gòu shū lì , diàn wéi jí xián kāi 。
máo yàn xīng chén xià , xiān zhāng rì yuè huí 。
zì rú lóng fù chū , yùn shì fèng xián lái 。
tíng liǔ yú chūn zhù , gōng yīng zǎo xià cuī 。
xǐ chéng yún gé yàn , xìng fèng bǎi liáng bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.