Traditional

春晚寄微之

三月江水闊,悠悠桃花波。
年芳與心事,此地共蹉跎。
南國方譴謫,中原正兵戈。
眼前故人少,頭上白發多。
通州更迢遞,春盡復如何?

Simplified

春晚寄微之

三月江水阔,悠悠桃花波。
年芳与心事,此地共蹉跎。
南国方谴谪,中原正兵戈。
眼前故人少,头上白发多。
通州更迢递,春尽复如何?

Pronunciation

chūn wǎn jì wēi zhī

sān yuè jiāng shuǐ kuò , yōu yōu táo huā bō 。
nián fāng yǔ xīn shì , cǐ dì gòng cuō tuó 。
nán guó fāng qiǎn zhé , zhōng yuán zhèng bīng gē 。
yǎn qián gù rén shǎo , tóu shàng bái fā duō 。
tōng zhōu gēng tiáo dì , chūn jìn fù rú hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.