Traditional

春晚村居雜賦絕句

朝書牛券拈枯筆,暮祭蠶神酌凍醪。
閑放無憂窮有意,傍人錯羨此翁高。

Simplified

春晚村居杂赋绝句

朝书牛券拈枯笔,暮祭蚕神酌冻醪。
闲放无忧穷有意,傍人错羡此翁高。

Pronunciation

chūn wǎn cūn jū zá fù jué jù

zhāo shū niú quàn niān kū bǐ , mù jì cán shén zhuó dòng láo 。
xián fàng wú yōu qióng yǒu yì , bàng rén cuò xiàn cǐ wēng gāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.