Traditional

春晚自近村歸

山陰道上柳如絲,策蹇悠悠信所之。
曲水已過修禊集,余寒不減試燈時。
貧猶自力常謀醉,病不能閑日賦詩。
誰道茅檐苦幽獨,一勾新月是相知。

Simplified

春晚自近村归

山阴道上柳如丝,策蹇悠悠信所之。
曲水已过修禊集,余寒不减试灯时。
贫犹自力常谋醉,病不能闲日赋诗。
谁道茅檐苦幽独,一勾新月是相知。

Pronunciation

chūn wǎn zì jìn cūn guī

shān yīn dào shàng liǔ rú sī , cè jiǎn yōu yōu xìn suǒ zhī 。
qū shuǐ yǐ guò xiū xì jí , yú hán bù jiǎn shì dēng shí 。
pín yóu zì lì cháng móu zuì , bìng bù néng xián rì fù shī 。
shuí dào máo yán kǔ yōu dú , yī gōu xīn yuè shì xiāng zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.