Traditional

春晚苦雨

垂老臥村墅,余寒欺病身。
雞猶未忘旦,雨欲不容春。
忽忽花時過,茫茫草色勻。
蓴絲已上市,一飯未傷貧。

Simplified

春晚苦雨

垂老卧村墅,余寒欺病身。
鸡犹未忘旦,雨欲不容春。
忽忽花时过,茫茫草色匀。
蓴丝已上市,一饭未伤贫。

Pronunciation

chūn wǎn kǔ yǔ

chuí lǎo wò cūn shù , yú hán qī bìng shēn 。
jī yóu wèi wàng dàn , yǔ yù bù róng chūn 。
hū hū huā shí guò , máng máng cǎo sè yún 。
chún sī yǐ shàng shì , yī fàn wèi shāng pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.