Traditional

春晚閑步門外

病退扶行力尚微,悠然隨意出荊扉。
蜂貪釀蜜爭花去,燕喜分泥傍水飛。
午渴坼瓶嘗煮酒,晴暄開笥換單衣。
躊躇已久歸猶嬾,更向溪頭坐釣磯。

Simplified

春晚闲步门外

病退扶行力尚微,悠然随意出荆扉。
蜂贪酿蜜争花去,燕喜分泥傍水飞。
午渴坼瓶尝煮酒,晴暄开笥换单衣。
踌躇已久归犹嬾,更向溪头坐钓矶。

Pronunciation

chūn wǎn xián bù mén wài

bìng tuì fú xíng lì shàng wēi , yōu rán suí yì chū jīng fēi 。
fēng tān niàng mì zhēng huā qù , yàn xǐ fēn ní bàng shuǐ fēi 。
wǔ kě chè píng cháng zhǔ jiǔ , qíng xuān kāi sì huàn dān yī 。
chóu chú yǐ jiǔ guī yóu lǎn , gēng xiàng xī tóu zuò diào jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.