Traditional

春晚

村巷泥深晝掩門,倚闌搔首一消魂。
花經風雨人方惜,士在江湖道更尊。
擘浪忽看魚對躍,入雲時見鶴孤騫。
向來莘渭今安在,嘆息誰能起九原!

Simplified

春晚

村巷泥深昼掩门,倚阑搔首一消魂。
花经风雨人方惜,士在江湖道更尊。
擘浪忽看鱼对跃,入云时见鹤孤骞。
向来莘渭今安在,叹息谁能起九原!

Pronunciation

chūn wǎn

cūn xiàng ní shēn zhòu yǎn mén , yǐ lán sāo shǒu yī xiāo hún 。
huā jīng fēng yǔ rén fāng xī , shì zài jiāng hú dào gēng zūn 。
bò làng hū kàn yú duì yuè , rù yún shí jiàn hè gū qiān 。
xiàng lái shēn wèi jīn ān zài , tàn xī shuí néng qǐ jiǔ yuán !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.