Traditional

春晚

寂寞又過桃李時,東園微雨草離離。
破囷食外有余粟,殘發白中生黑絲。
小疾已能忘藥石,余年寧復問蓍龜。
飾巾待盡從來事,閉戶燒香更不疑。

Simplified

春晚

寂寞又过桃李时,东园微雨草离离。
破囷食外有余粟,残发白中生黑丝。
小疾已能忘药石,余年宁复问蓍龟。
饰巾待尽从来事,闭户烧香更不疑。

Pronunciation

chūn wǎn

jì mò yòu guò táo lǐ shí , dōng yuán wēi yǔ cǎo lí lí 。
pò qūn shí wài yǒu yú sù , cán fā bái zhōng shēng hēi sī 。
xiǎo jí yǐ néng wàng yào shí , yú nián níng fù wèn shī guī 。
shì jīn dài jìn cóng lái shì , bì hù shāo xiāng gēng bù yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.