Traditional

春望詩

春望上春臺。
春窗四面開。
落花何假拂。
風吹會並來。

Simplified

春望诗

春望上春台。
春窗四面开。
落花何假拂。
风吹会并来。

Pronunciation

chūn wàng shī

chūn wàng shàng chūn tái , chūn chuāng sì miàn kāi , luò huā hé jiǎ fú , fēng chuī huì bìng lái ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.