Traditional

春末夏初閑遊江郭二首

閑出乘輕屐,徐行蹋軟沙。
觀魚傍湓浦,看竹入楊家。
[湓浦多魚。
浦西有楊侍郎宅,多好竹。
]林迸穿籬筍,藤飄落水花。
雨埋釣舟小,風揚酒旗斜。
嫩剝青菱角,濃煎白茗芽。
淹留不知夕,城樹欲棲鴉。
柳影繁初合,鶯聲澀漸稀。
早梅迎夏結,殘絮送春飛。
西日韶光盡,南風暑氣微。
展張新小簟,熨帖舊生衣。
綠蟻杯香嫩,紅絲膾縷肥。
故園無此味,何必苦思歸?

Simplified

春末夏初闲游江郭二首

闲出乘轻屐,徐行蹋软沙。
观鱼傍湓浦,看竹入杨家。
[湓浦多鱼。
浦西有杨侍郎宅,多好竹。
]林迸穿篱笋,藤飘落水花。
雨埋钓舟小,风扬酒旗斜。
嫩剥青菱角,浓煎白茗芽。
淹留不知夕,城树欲栖鸦。
柳影繁初合,莺声涩渐稀。
早梅迎夏结,残絮送春飞。
西日韶光尽,南风暑气微。
展张新小簟,熨帖旧生衣。
绿蚁杯香嫩,红丝脍缕肥。
故园无此味,何必苦思归?

Pronunciation

chūn mò xià chū xián yóu jiāng guō èr shǒu

xián chū chéng qīng jī , xú xíng tà ruǎn shā 。
guān yú bàng pén pǔ , kàn zhú rù yáng jiā 。
[ pén pǔ duō yú 。
pǔ xī yǒu yáng shì láng zhái , duō hǎo zhú 。
] lín bèng chuān lí sǔn , téng piāo luò shuǐ huā 。
yǔ mái diào zhōu xiǎo , fēng yáng jiǔ qí xié 。
nèn bāo qīng líng jiǎo , nóng jiān bái míng yá 。
yān liú bù zhī xī , chéng shù yù qī yā 。
liǔ yǐng fán chū hé , yīng shēng sè jiàn xī 。
zǎo méi yíng xià jié , cán xù sòng chūn fēi 。
xī rì sháo guāng jìn , nán fēng shǔ qì wēi 。
zhǎn zhāng xīn xiǎo diàn , yùn tiè jiù shēng yī 。
lǜ yǐ bēi xiāng nèn , hóng sī kuài lǚ féi 。
gù yuán wú cǐ wèi , hé bì kǔ sī guī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.