Traditional

春江閑步贈張山人

江景又妍和,牽愁發浩歌。
晴沙金屑色,春水麯塵波。
紅簇交枝杏,青含卷葉荷。
藉莎憐軟暖,憩樹愛婆娑。
書信朝賢斷,知音野老多。
相逢不閑語,爭奈日長何?

Simplified

春江闲步赠张山人

江景又妍和,牵愁发浩歌。
晴沙金屑色,春水麴尘波。
红簇交枝杏,青含卷叶荷。
藉莎怜软暖,憩树爱婆娑。
书信朝贤断,知音野老多。
相逢不闲语,争奈日长何?

Pronunciation

chūn jiāng xián bù zèng zhāng shān rén

jiāng jǐng yòu yán hé , qiān chóu fā hào gē 。
qíng shā jīn xiè sè , chūn shuǐ qū chén bō 。
hóng cù jiāo zhī xìng , qīng hán juàn yè hé 。
jiè suō lián ruǎn nuǎn , qì shù ài pó suō 。
shū xìn zhāo xián duàn , zhī yīn yě lǎo duō 。
xiāng féng bù xián yǔ , zhēng nài rì cháng hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.