Traditional

春池閑泛 以下律詩

綠塘新水平,紅檻小舟輕。
解纜隨風去,開襟信意行。
淺憐清演漾,深愛綠澄泓。
白撲柳飛絮,紅浮桃落英。
古文科鬥出,新葉剪刀生。
樹集鶯朋友,雲行雁弟兄。
飛沈皆適性,酣詠自怡情。
花助銀杯氣,松添玉軫聲。
魚跳何事樂,鷗起復誰驚。
莫唱滄浪曲,無塵可濯纓。

Simplified

春池闲泛 以下律诗

绿塘新水平,红槛小舟轻。
解缆随风去,开襟信意行。
浅怜清演漾,深爱绿澄泓。
白扑柳飞絮,红浮桃落英。
古文科斗出,新叶剪刀生。
树集莺朋友,云行雁弟兄。
飞沉皆适性,酣咏自怡情。
花助银杯气,松添玉轸声。
鱼跳何事乐,鸥起复谁惊。
莫唱沧浪曲,无尘可濯缨。

Pronunciation

chūn chí xián fàn yǐ xià lǜ shī

lǜ táng xīn shuǐ píng , hóng jiàn xiǎo zhōu qīng 。
jiě lǎn suí fēng qù , kāi jīn xìn yì xíng 。
qiǎn lián qīng yǎn yàng , shēn ài lǜ chéng hóng 。
bái pū liǔ fēi xù , hóng fú táo luò yīng 。
gǔ wén kē dǒu chū , xīn yè jiǎn dāo shēng 。
shù jí yīng péng yǒu , yún xíng yàn dì xiōng 。
fēi chén jiē shì xìng , hān yǒng zì yí qíng 。
huā zhù yín bēi qì , sōng tiān yù zhěn shēng 。
yú tiào hé shì lè , ōu qǐ fù shuí jīng 。
mò chàng cāng làng qū , wú chén kě zhuó yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.