Traditional

春遊曲二首

遊童蘇合帶,倡女蒲葵扇。
初日映城時,相思忽相見。
褰裳踏露草,理鬢回花面。
薄暮不同歸,留情此芳甸。
柘彈連錢馬,銀鉤妥墮鬟。
采桑春陌上,踏草夕陽間。
意合詞先露,心誠貌卻閑。
明朝若相憶,雲雨出巫山。

Simplified

春游曲二首

游童苏合带,倡女蒲葵扇。
初日映城时,相思忽相见。
褰裳踏露草,理鬓回花面。
薄暮不同归,留情此芳甸。
柘弹连钱马,银钩妥堕鬟。
采桑春陌上,踏草夕阳间。
意合词先露,心诚貌却闲。
明朝若相忆,云雨出巫山。

Pronunciation

chūn yóu qū èr shǒu

yóu tóng sū hé dài , chàng nǚ pú kuí shàn 。
chū rì yìng chéng shí , xiāng sī hū xiāng jiàn 。
qiān cháng tà lù cǎo , lǐ bìn huí huā miàn 。
báo mù bù tóng guī , liú qíng cǐ fāng diàn 。
zhè dàn lián qián mǎ , yín gōu tuǒ duò huán 。
cǎi sāng chūn mò shàng , tà cǎo xī yáng jiān 。
yì hé cí xiān lù , xīn chéng mào què xián 。
míng zhāo ruò xiāng yì , yún yǔ chū wū shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.