Traditional

春眠

枕低被暖身安穩,日照房門帳未開。
還有少年春氣味,時時暫到夢中來。

Simplified

春眠

枕低被暖身安稳,日照房门帐未开。
还有少年春气味,时时暂到梦中来。

Pronunciation

chūn mián

zhěn dī bèi nuǎn shēn ān wěn , rì zhào fáng mén zhàng wèi kāi 。
huán yǒu shǎo nián chūn qì wèi , shí shí zàn dào mèng zhōng lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.