Traditional

春老

欲隨年少強遊春,自覺風光不屬身。
歌舞屏風花障上,幾時曾畫白頭人?

Simplified

春老

欲随年少强游春,自觉风光不属身。
歌舞屏风花障上,几时曾画白头人?

Pronunciation

chūn lǎo

yù suí nián shǎo qiáng yóu chūn , zì jué fēng guāng bù shǔ shēn 。
gē wǔ píng fēng huā zhàng shàng , jī shí zēng huà bái tóu rén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.