Traditional

春草謠

春草不解行,隨人上東城。
正月二月色綿綿,千裏萬裏傷人情。

Simplified

春草谣

春草不解行,随人上东城。
正月二月色绵绵,千里万里伤人情。

Pronunciation

chūn cǎo yáo

chūn cǎo bù jiě xíng , suí rén shàng dōng chéng 。
zhèng yuè èr yuè sè mián mián , qiān lǐ wàn lǐ shāng rén qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.