Traditional

春行

九日春陰一日晴,強扶衰病此閑行。
猩紅帶露海棠濕,鴨綠平堤湖水明。
酒賤柳陰逢醉臥,土肥稻壟看深耕。
山翁莫道渾無用,解與明時說太平。

Simplified

春行

九日春阴一日晴,强扶衰病此闲行。
猩红带露海棠湿,鸭绿平堤湖水明。
酒贱柳阴逢醉卧,土肥稻垄看深耕。
山翁莫道浑无用,解与明时说太平。

Pronunciation

chūn xíng

jiǔ rì chūn yīn yī rì qíng , qiáng fú shuāi bìng cǐ xián xíng 。
xīng hóng dài lù hǎi táng shī , yā lǜ píng dī hú shuǐ míng 。
jiǔ jiàn liǔ yīn féng zuì wò , tǔ féi dào lǒng kàn shēn gēng 。
shān wēng mò dào hún wú yòng , jiě yǔ míng shí shuō tài píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.