Traditional

春陰溪上小軒作

午醉初醒倚釣軒,悠然無與共清言。
風微僅足吹花片,雨細才能見水痕。
杳杳暝鐘浮遠浦,離離煙樹識孤村。
故人萬裏岷山下,安得書來慰斷魂。

Simplified

春阴溪上小轩作

午醉初醒倚钓轩,悠然无与共清言。
风微仅足吹花片,雨细才能见水痕。
杳杳暝钟浮远浦,离离烟树识孤村。
故人万里岷山下,安得书来慰断魂。

Pronunciation

chūn yīn xī shàng xiǎo xuān zuò

wǔ zuì chū xǐng yǐ diào xuān , yōu rán wú yǔ gòng qīng yán 。
fēng wēi jǐn zú chuī huā piàn , yǔ xì cái néng jiàn shuǐ hén 。
yǎo yǎo míng zhōng fú yuǎn pǔ , lí lí yān shù shí gū cūn 。
gù rén wàn lǐ mín shān xià , ān dé shū lái wèi duàn hún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.