Traditional

春雨不聞百舌

百舌春來啞,愁人共待晴。
不關秋水事,飲恨亦無聲。

Simplified

春雨不闻百舌

百舌春来哑,愁人共待晴。
不关秋水事,饮恨亦无声。

Pronunciation

chūn yǔ bù wén bǎi shé

bǎi shé chūn lái yǎ , chóu rén gòng dài qíng 。
bù guān qiū shuǐ shì , yǐn hèn yì wú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.