Traditional

春雨早雷

東北春風至,飄飄帶雨來。
拂黃先變柳,點素早驚梅。
樹藹懸書閣,煙含作賦臺。
河魚未上凍,江蟄已聞雷。
美人宵夢著,金屏曙不開。
無緣一啟齒,空酌萬年杯。

Simplified

春雨早雷

东北春风至,飘飘带雨来。
拂黄先变柳,点素早惊梅。
树蔼悬书阁,烟含作赋台。
河鱼未上冻,江蛰已闻雷。
美人宵梦著,金屏曙不开。
无缘一启齿,空酌万年杯。

Pronunciation

chūn yǔ zǎo léi

dōng běi chūn fēng zhì , piāo piāo dài yǔ lái 。
fú huáng xiān biàn liǔ , diǎn sù zǎo jīng méi 。
shù ǎi xuán shū gé , yān hán zuò fù tái 。
hé yú wèi shàng dòng , jiāng zhé yǐ wén léi 。
měi rén xiāo mèng zhù , jīn píng shǔ bù kāi 。
wú yuán yī qǐ chǐ , kōng zhuó wàn nián bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.