Traditional

春雨絕句

梅中最晚是緗梅,一日來看欲百回。
俗紫凡紅終避舍,不妨自向雨中開。

Simplified

春雨绝句

梅中最晚是缃梅,一日来看欲百回。
俗紫凡红终避舍,不妨自向雨中开。

Pronunciation

chūn yǔ jué jù

méi zhōng zuì wǎn shì xiāng méi , yī rì lái kàn yù bǎi huí 。
sú zǐ fán hóng zhōng bì shè , bù fáng zì xiàng yǔ zhōng kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.