Traditional

春雨

湖上新春柳,搖搖欲喚人。
多情今夜雨,先洗馬蹄塵。

Simplified

春雨

湖上新春柳,摇摇欲唤人。
多情今夜雨,先洗马蹄尘。

Pronunciation

chūn yǔ

hú shàng xīn chūn liǔ , yáo yáo yù huàn rén 。
duō qíng jīn yè yǔ , xiān xǐ mǎ tí chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.