Traditional

春雪間早梅

梅將雪共春。
彩艷灼灼不相因。
逐吹霏霏能爭密,排枝碎碎巧妝新。
誰令香來滿坐,獨使凈斂無塵。
芳意饒呈瑞,寒光助照人。
玲瓏次第開已遍,點綴坐來頻。
那是俱懷疑似,須知造化,兩各逼天真。
熒煌清影初亂眼,浩蕩逸氣忽迷神。
未許瓊花並重,將從玉樹相親。
先期迎獻歲,更同歌酒占茲辰。
六華蠟蒂相輝映,輕盈敢自珍。

Simplified

春雪间早梅

梅将雪共春。
彩艳灼灼不相因。
逐吹霏霏能争密,排枝碎碎巧妆新。
谁令香来满坐,独使净敛无尘。
芳意饶呈瑞,寒光助照人。
玲珑次第开已遍,点缀坐来频。
那是俱怀疑似,须知造化,两各逼天真。
荧煌清影初乱眼,浩荡逸气忽迷神。
未许琼花并重,将从玉树相亲。
先期迎献岁,更同歌酒占兹辰。
六华蜡蒂相辉映,轻盈敢自珍。

Pronunciation

chūn xuě jiān zǎo méi

méi jiāng xuě gòng chūn 。
cǎi yàn zhuó zhuó bù xiāng yīn 。
zhú chuī fēi fēi néng zhēng mì , pái zhī suì suì qiǎo zhuāng xīn 。
shuí líng xiāng lái mǎn zuò , dú shǐ jìng liǎn wú chén 。
fāng yì ráo chéng ruì , hán guāng zhù zhào rén 。
líng lóng cì dì kāi yǐ biàn , diǎn zhuì zuò lái pín 。
nà shì jù huái yí sì , xū zhī zào huà , liǎng gè bī tiān zhēn 。
yíng huáng qīng yǐng chū luàn yǎn , hào dàng yì qì hū mí shén 。
wèi xǔ qióng huā bìng zhòng , jiāng cóng yù shù xiāng qīn 。
xiān qī yíng xiàn suì , gēng tóng gē jiǔ zhān zī chén 。
liù huá là dì xiāng huī yìng , qīng yíng gǎn zì zhēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.