Traditional

春雪

元和歲在卯,六年春二月。
月晦寒食天,天陰夜飛雪。
連宵復竟日,浩浩殊未歇。
大似落鵝毛,密如飄玉屑。
寒銷春茫蒼,氣變風凜冽。
上林草盡沒,曲江冰復結。
紅幹杏花死,綠凍楊枝折。
所憐物性傷,非惜年芳絕。
上天有時令,四序平分別。
寒燠茍反常,物生皆夭閼。
我觀聖人意,魯史有其說。
或記水不冰,或書霜不殺。
上將儆政教,下以防災孽。
茲雪今如何?
信美非時節。

Simplified

春雪

元和岁在卯,六年春二月。
月晦寒食天,天阴夜飞雪。
连宵复竟日,浩浩殊未歇。
大似落鹅毛,密如飘玉屑。
寒销春茫苍,气变风凛冽。
上林草尽没,曲江冰复结。
红干杏花死,绿冻杨枝折。
所怜物性伤,非惜年芳绝。
上天有时令,四序平分别。
寒燠苟反常,物生皆夭阏。
我观圣人意,鲁史有其说。
或记水不冰,或书霜不杀。
上将儆政教,下以防灾孽。
兹雪今如何?
信美非时节。

Pronunciation

chūn xuě

yuán hé suì zài mǎo , liù nián chūn èr yuè 。
yuè huì hán shí tiān , tiān yīn yè fēi xuě 。
lián xiāo fù jìng rì , hào hào shū wèi xiē 。
dà sì luò é máo , mì rú piāo yù xiè 。
hán xiāo chūn máng cāng , qì biàn fēng lǐn liè 。
shàng lín cǎo jìn méi , qū jiāng bīng fù jié 。
hóng gān xìng huā sǐ , lǜ dòng yáng zhī zhē 。
suǒ lián wù xìng shāng , fēi xī nián fāng jué 。
shàng tiān yǒu shí líng , sì xù píng fēn bié 。
hán yù gǒu fǎn cháng , wù shēng jiē yāo è 。
wǒ guān shèng rén yì , lǔ shǐ yǒu qí shuō 。
huò jì shuǐ bù bīng , huò shū shuāng bù shā 。
shàng jiāng jǐng zhèng jiào , xià yǐ fáng zāi niè 。
zī xuě jīn rú hé ?
xìn měi fēi shí jié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.