Traditional

春題華陽觀 觀即華陽公主故宅,有舊內人存

帝子吹簫逐鳳凰,空留仙洞號華陽。
落花何處堪惆悵,頭白宮人掃影堂。

Simplified

春题华阳观 观即华阳公主故宅,有旧内人存

帝子吹箫逐凤凰,空留仙洞号华阳。
落花何处堪惆怅,头白宫人扫影堂。

Pronunciation

chūn tí huá yáng guān guān jí huá yáng gōng zhǔ gù zhái , yǒu jiù nèi rén cún

dì zǐ chuī xiāo zhú fèng huáng , kōng liú xiān dòng hào huá yáng 。
luò huā hé chǔ kān chóu chàng , tóu bái gōng rén sǎo yǐng táng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.