Traditional

春風

春風先發苑中梅,櫻杏桃梨次第開。
薺花榆莢深村裏,亦道春風為我來。

Simplified

春风

春风先发苑中梅,樱杏桃梨次第开。
荠花榆荚深村里,亦道春风为我来。

Pronunciation

chūn fēng

chūn fēng xiān fā yuàn zhōng méi , yīng xìng táo lí cì dì kāi 。
jì huā yú jiá shēn cūn lǐ , yì dào chūn fēng wéi wǒ lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.