Traditional

昨以拙詩十首寄西川杜相公,相公亦以新作十

詩家律手在成都,權與尋常將相殊。
剪截五言兼用鉞,陶鈞六義別開爐。
驚人卷軸須知有,隨事文章不道無。
篇數雖同光價異,十魚目換十驪珠。

Simplified

昨以拙诗十首寄西川杜相公,相公亦以新作十

诗家律手在成都,权与寻常将相殊。
剪截五言兼用钺,陶钧六义别开炉。
惊人卷轴须知有,随事文章不道无。
篇数虽同光价异,十鱼目换十骊珠。

Pronunciation

zuó yǐ zhuō shī shí shǒu jì xī chuān dù xiāng gōng , xiāng gōng yì yǐ xīn zuò shí

shī jiā lǜ shǒu zài chéng dū , quán yǔ xún cháng jiāng xiāng shū 。
jiǎn jié wǔ yán jiān yòng yuè , táo jūn liù yì bié kāi lú 。
jīng rén juàn zhóu xū zhī yǒu , suí shì wén zhāng bù dào wú 。
piān shù suī tóng guāng jià yì , shí yú mù huàn shí lí zhū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.