Traditional

昨日復今辰

昨日復今辰,悠悠七十春。
所經多故處,卻想似前身。
散秩優遊老,閑居凈潔貧。
螺杯中有物,鶴氅上無塵。
解佩收朝帶,抽簪換野巾。
風儀與名號,別是一生人。

Simplified

昨日复今辰

昨日复今辰,悠悠七十春。
所经多故处,却想似前身。
散秩优游老,闲居净洁贫。
螺杯中有物,鹤氅上无尘。
解佩收朝带,抽簪换野巾。
风仪与名号,别是一生人。

Pronunciation

zuó rì fù jīn chén

zuó rì fù jīn chén , yōu yōu qī shí chūn 。
suǒ jīng duō gù chǔ , què xiǎng sì qián shēn 。
sàn zhì yōu yóu lǎo , xián jū jìng jié pín 。
luó bēi zhōng yǒu wù , hè chǎng shàng wú chén 。
jiě pèi shōu zhāo dài , chōu zān huàn yě jīn 。
fēng yí yǔ míng hào , bié shì yī shēng rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.