Traditional

昨非

溫飽從來與道違,書生隻合臥牛衣。
老狐五百生前錯,孤鶴三千歲後歸。
舌自生肥勝玉食,腰常忘帶況金圍。
一官彭澤曾何有,元亮還家悔昨非。

Simplified

昨非

温饱从来与道违,书生只合卧牛衣。
老狐五百生前错,孤鹤三千岁後归。
舌自生肥胜玉食,腰常忘带况金围。
一官彭泽曾何有,元亮还家悔昨非。

Pronunciation

zuó fēi

wēn bǎo cóng lái yǔ dào wéi , shū shēng zhī hé wò niú yī 。
lǎo hú wǔ bǎi shēng qián cuò , gū hè sān qiān suì hòu guī 。
shé zì shēng féi shèng yù shí , yāo cháng wàng dài kuàng jīn wéi 。
yī guān péng zé zēng hé yǒu , yuán liàng huán jiā huǐ zuó fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.