Traditional

昭君怨

明妃風貌最娉婷,合在椒房應四星。
隻得當年備宮掖,何曾專夜奉幃屏?
見疏從道迷圖畫,知屈那教配虜庭?
自是君恩薄如紙,不須一向恨丹青。

Simplified

昭君怨

明妃风貌最娉婷,合在椒房应四星。
只得当年备宫掖,何曾专夜奉帏屏?
见疏从道迷图画,知屈那教配虏庭?
自是君恩薄如纸,不须一向恨丹青。

Pronunciation

zhāo jūn yuàn

míng fēi fēng mào zuì pīng tíng , hé zài jiāo fáng yīng sì xīng 。
zhī dé dāng nián bèi gōng yè , hé zēng zhuān yè fèng wéi píng ?
jiàn shū cóng dào mí tú huà , zhī qū nà jiào pèi lǔ tíng ?
zì shì jūn ēn báo rú zhǐ , bù xū yī xiàng hèn dān qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.