Traditional

昭君怨

晝永蟬聲庭院。
人倦懶搖團扇。
小景寫瀟湘。
自生涼。
簾外蹴花雙燕。
簾下有人同見。
寶篆拆官黃。
炷熏香。

Simplified

昭君怨

昼永蝉声庭院。
人倦懒摇团扇。
小景写潇湘。
自生凉。
帘外蹴花双燕。
帘下有人同见。
宝篆拆官黄。
炷熏香。

Pronunciation

zhāo jūn yuàn

zhòu yǒng chán shēng tíng yuàn , rén juàn lǎn yáo tuán shàn , xiǎo jǐng xiě xiāo xiāng , zì shēng liáng , lián wài cù huā shuāng yàn , lián xià yǒu rén tóng jiàn , bǎo zhuàn chāi guān huáng , zhù xūn xiāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.