Traditional

昭君辭應詔

斂眉光祿塞。
還望夫人城。
片片紅顏落。
雙雙淚眼生。
冰河牽馬渡。
雪路抱鞍行。
胡風入骨冷。
夜月照心明。
方調琴上曲。
變入胡笳聲。

Simplified

昭君辞应诏

敛眉光禄塞。
还望夫人城。
片片红颜落。
双双泪眼生。
冰河牵马渡。
雪路抱鞍行。
胡风入骨冷。
夜月照心明。
方调琴上曲。
变入胡笳声。

Pronunciation

zhāo jūn cí yīng zhào

liǎn méi guāng lù sāi , huán wàng fū rén chéng , piàn piàn hóng yán luò , shuāng shuāng lèi yǎn shēng , bīng hé qiān mǎ dù , xuě lù bào ān xíng , hú fēng rù gǔ lěng , yè yuè zhào xīn míng , fāng diào qín shàng qū , biàn rù hú jiā shēng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.