Traditional

昭國閑居

貧閑日高起,門巷晝寂寂。
時暑放朝參,天陰少人客。
槐花滿田地,僅絕人行跡。
獨在一床眠,清涼風雨夕。
勿嫌坊曲遠,近即多牽役。
勿嫌祿俸薄,厚即多憂責。
平生尚恬曠,老大宜安適。
何以養吾真,官閑居處僻。

Simplified

昭国闲居

贫闲日高起,门巷昼寂寂。
时暑放朝参,天阴少人客。
槐花满田地,仅绝人行迹。
独在一床眠,清凉风雨夕。
勿嫌坊曲远,近即多牵役。
勿嫌禄俸薄,厚即多忧责。
平生尚恬旷,老大宜安适。
何以养吾真,官闲居处僻。

Pronunciation

zhāo guó xián jū

pín xián rì gāo qǐ , mén xiàng zhòu jì jì 。
shí shǔ fàng zhāo cān , tiān yīn shǎo rén kè 。
huái huā mǎn tián dì , jǐn jué rén xíng jì 。
dú zài yī chuáng mián , qīng liáng fēng yǔ xī 。
wù xián fāng qū yuǎn , jìn jí duō qiān yì 。
wù xián lù fèng báo , hòu jí duō yōu zé 。
píng shēng shàng tián kuàng , lǎo dà yí ān shì 。
hé yǐ yǎng wú zhēn , guān xián jū chǔ pì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.