Traditional

晝寢

坐整白單衣,起穿黃草屨。
朝餐盥漱畢,徐下階前步。
暑風微變候,晝刻漸加數。
院靜地陰陰,鳥鳴新葉樹。
獨行還獨臥,夏景殊未暮。
不作午時眠,日長安可度?

Simplified

昼寝

坐整白单衣,起穿黄草屦。
朝餐盥漱毕,徐下阶前步。
暑风微变候,昼刻渐加数。
院静地阴阴,鸟鸣新叶树。
独行还独卧,夏景殊未暮。
不作午时眠,日长安可度?

Pronunciation

zhòu qǐn

zuò zhěng bái dān yī , qǐ chuān huáng cǎo jù 。
zhāo cān guàn shù bì , xú xià jiē qián bù 。
shǔ fēng wēi biàn hòu , zhòu kè jiàn jiā shù 。
yuàn jìng dì yīn yīn , niǎo míng xīn yè shù 。
dú xíng huán dú wò , xià jǐng shū wèi mù 。
bù zuò wǔ shí mián , rì cháng ān kě dù ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.