Traditional

晝寢

倦腕擎書忽墮前,心清無夢腹便便。
丹成未要排雲去,且住人間作睡仙。

Simplified

昼寝

倦腕擎书忽堕前,心清无梦腹便便。
丹成未要排云去,且住人间作睡仙。

Pronunciation

zhòu qǐn

juàn wàn qíng shū hū duò qián , xīn qīng wú mèng fù biàn biàn 。
dān chéng wèi yào pái yún qù , qiě zhù rén jiān zuò shuì xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.