Traditional

晝睡

體中小不佳,惟睡可以休。
睡美自成夢,去為萬裏遊。
萬裏遊尚可,乃復有得喪。
漂搖一葉舟,抓舞千重浪。
午雞忽驚起,向夢安在哉?
童子解原夢,篝火具茶杯。

Simplified

昼睡

体中小不佳,惟睡可以休。
睡美自成梦,去为万里游。
万里游尚可,乃复有得丧。
漂摇一叶舟,抓舞千重浪。
午鸡忽惊起,向梦安在哉?
童子解原梦,篝火具茶杯。

Pronunciation

zhòu shuì

tǐ zhōng xiǎo bù jiā , wéi shuì kě yǐ xiū 。
shuì měi zì chéng mèng , qù wéi wàn lǐ yóu 。
wàn lǐ yóu shàng kě , nǎi fù yǒu dé sāng 。
piāo yáo yī yè zhōu , zhuā wǔ qiān zhòng làng 。
wǔ jī hū jīng qǐ , xiàng mèng ān zài zāi ?
tóng zǐ jiě yuán mèng , gōu huǒ jù chá bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.