Traditional

晝睡

書獄徵租自笑忙,暫歸聊得憩匡床。
屏圖夜雨孤舟句,枕帶秋風九日香。
一卷蠹書棲倦手,數聲殘角報斜陽。
清泉浴罷西窗靜,更覺茶甌氣味長。

Simplified

昼睡

书狱徵租自笑忙,暂归聊得憩匡床。
屏图夜雨孤舟句,枕带秋风九日香。
一卷蠹书栖倦手,数声残角报斜阳。
清泉浴罢西窗静,更觉茶瓯气味长。

Pronunciation

zhòu shuì

shū yù zhǐ zū zì xiào máng , zàn guī liáo dé qì kuāng chuáng 。
píng tú yè yǔ gū zhōu jù , zhěn dài qiū fēng jiǔ rì xiāng 。
yī juàn dù shū qī juàn shǒu , shù shēng cán jiǎo bào xié yáng 。
qīng quán yù bà xī chuāng jìng , gēng jué chá ōu qì wèi cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.