Traditional

顯靈宮集諸公,以“城市山林”為韻

野花遮眼酒沾涕,塞耳愁聽新朝事;邸報束作一筐灰,朝衣典與栽花市。
新詩日日千余言,詩中無一憂民字;旁人道我真聵聵,口不能答指山翠。
自從老杜得詩名,憂君愛國成兒戲。
言既無庸默不可,阮家那得不沈醉?
眼底濃濃一杯春,慟於洛陽年少淚。

Simplified

显灵宫集诸公,以“城市山林”为韵

野花遮眼酒沾涕,塞耳愁听新朝事;邸报束作一筐灰,朝衣典与栽花市。
新诗日日千余言,诗中无一忧民字;旁人道我真聩聩,口不能答指山翠。
自从老杜得诗名,忧君爱国成儿戏。
言既无庸默不可,阮家那得不沉醉?
眼底浓浓一杯春,恸于洛阳年少泪。

Pronounciation

xiǎn líng gōng jí zhū gōng , yǐ p chéng shì shān lín q wéi yùn

yě huā zhē yǎn jiǔ zhān tì , sāi ěr chóu tīng xīn zhāo shì û dǐ bào shù zuò yī kuāng huī , zhāo yī diǎn yǔ zāi huā shì 。
xīn shī rì rì qiān yú yán , shī zhōng wú yī yōu mín zì û páng rén dào wǒ zhēn kuì kuì , kǒu bù néng dá zhǐ shān cuì 。
zì cóng lǎo dù dé shī míng , yōu jūn ài guó chéng ér xì 。
yán jì wú yōng mò bù kě , ruǎn jiā nà dé bù chén zuì ?
yǎn dǐ nóng nóng yī bēi chūn , tòng yú luò yáng nián shǎo lèi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.