Traditional

曉晴肩輿至湖上

多稼如雲獲並空,牛闌樵擔畫圖中。
梧桐已逐晨霜盡,烏臼猶爭夕照紅。
脫網噞喁奔遠浦,避鷹撲握保深叢。
旗亭人語燈初上,一醉何妨野老同。

Simplified

晓晴肩舆至湖上

多稼如云获并空,牛阑樵担画图中。
梧桐已逐晨霜尽,乌臼犹争夕照红。
脱网噞喁奔远浦,避鹰扑握保深丛。
旗亭人语灯初上,一醉何妨野老同。

Pronunciation

xiǎo qíng jiān yú zhì hú shàng

duō jià rú yún huò bìng kōng , niú lán qiáo dān huà tú zhōng 。
wú tóng yǐ zhú chén shuāng jìn , wū jiù yóu zhēng xī zhào hóng 。
tuō wǎng yǎn yóng bēn yuǎn pǔ , bì yīng pū wò bǎo shēn cóng 。
qí tíng rén yǔ dēng chū shàng , yī zuì hé fáng yě lǎo tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.