Traditional

曉眠後寄楊戶部

軟綾腰褥薄綿被,涼冷秋天穩暖身。
一覺曉眠殊有味,無因寄與早朝人。

Simplified

晓眠后寄杨户部

软绫腰褥薄绵被,凉冷秋天稳暖身。
一觉晓眠殊有味,无因寄与早朝人。

Pronunciation

xiǎo mián hòu jì yáng hù bù

ruǎn líng yāo rù báo mián bèi , liáng lěng qiū tiān wěn nuǎn shēn 。
yī jué xiǎo mián shū yǒu wèi , wú yīn jì yǔ zǎo zhāo rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.