Traditional

晚從省歸

朝回北闕值清晨,晚出南宮送暮春。
入去丞郎非散秩,歸來詩酒是閑人。
猶思泉石多成夢,尚嘆簪裾未離身。
終是不如山下去,心頭眼底兩無塵。

Simplified

晚从省归

朝回北阙值清晨,晚出南宫送暮春。
入去丞郎非散秩,归来诗酒是闲人。
犹思泉石多成梦,尚叹簪裾未离身。
终是不如山下去,心头眼底两无尘。

Pronunciation

wǎn cóng shěng guī

zhāo huí běi què zhí qīng chén , wǎn chū nán gōng sòng mù chūn 。
rù qù chéng láng fēi sàn zhì , guī lái shī jiǔ shì xián rén 。
yóu sī quán shí duō chéng mèng , shàng tàn zān jū wèi lí shēn 。
zhōng shì bù rú shān xià qù , xīn tóu yǎn dǐ liǎng wú chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.