Traditional

晚興

極浦收殘雨,高城駐落暉。
山明虹半出,松暗鶴雙歸。
將吏隨衙散,文書入務稀。
閑吟倚新竹,筠粉汙朱衣。

Simplified

晚兴

极浦收残雨,高城驻落晖。
山明虹半出,松暗鹤双归。
将吏随衙散,文书入务稀。
闲吟倚新竹,筠粉污朱衣。

Pronunciation

wǎn xīng

jí pǔ shōu cán yǔ , gāo chéng zhù luò huī 。
shān míng hóng bàn chū , sōng àn hè shuāng guī 。
jiāng lì suí yá sàn , wén shū rù wù xī 。
xián yín yǐ xīn zhú , yún fěn wū zhū yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.