Traditional

晚興

草淺馬翩翩,新晴薄暮天。
柳條春拂面,衫袖醉垂鞭。
立語花堤上,行吟水寺前。
等閑消一日,不覺過三年,

Simplified

晚兴

草浅马翩翩,新晴薄暮天。
柳条春拂面,衫袖醉垂鞭。
立语花堤上,行吟水寺前。
等闲消一日,不觉过三年,

Pronunciation

wǎn xīng

cǎo qiǎn mǎ piān piān , xīn qíng báo mù tiān 。
liǔ tiáo chūn fú miàn , shān xiù zuì chuí biān 。
lì yǔ huā dī shàng , xíng yín shuǐ sì qián 。
děng xián xiāo yī rì , bù jué guò sān nián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.