Traditional

晚興

羸病時時刻,歡悰日日疏。
睡憑書紹介,愁賴酒驅除。
小蹇追涼處,輕衫出浴初。
無人堪晤語,且復狎樵漁。

Simplified

晚兴

羸病时时刻,欢悰日日疏。
睡凭书绍介,愁赖酒驱除。
小蹇追凉处,轻衫出浴初。
无人堪晤语,且复狎樵渔。

Pronunciation

wǎn xīng

léi bìng shí shí kè , huān cóng rì rì shū 。
shuì píng shū shào jiè , chóu lài jiǔ qū chú 。
xiǎo jiǎn zhuī liáng chǔ , qīng shān chū yù chū 。
wú rén kān wù yǔ , qiě fù xiá qiáo yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.