Traditional

晚興

一聲天邊斷雁哀,數蕊籬外蚤梅開。
幽人耐冷倚門久,送月墮湖歸去來。

Simplified

晚兴

一声天边断雁哀,数蕊篱外蚤梅开。
幽人耐冷倚门久,送月堕湖归去来。

Pronunciation

wǎn xīng

yī shēng tiān biān duàn yàn āi , shù ruǐ lí wài zǎo méi kāi 。
yōu rén nài lěng yǐ mén jiǔ , sòng yuè duò hú guī qù lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.